NLENGEFR

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met een opdrachtgever. Alle bepalingen  zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die werkzaam zijn voor V.O.F. Lazyblock.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN  Alle offertes en aanbiedingen van V.O.F.Lazyblock zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. V.O.F.Lazyblock is niet aansprakelijk voor vergissingen of verschrijvingen in zijn offertes en aanbiedingen .Alle offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW.

OVEREENKOMSTEN De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke vastlegging of,indien dit niet gebeurt, op het moment dat een daartoe bevoegde de opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging geeft de overkomst juist en volledig weer.

LEVERTIJD EN LEVERING Levertijden worden bij benadering vermeld .Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding. De levering van de in de overeenkomst vermelde goederen geschiedt door afhalen door opdrachtgever op een vooraf overeengekomen plaats, tenzij anders overeengekomen.

BETALING  Betaling  dient steeds te geschieden bij levering, tenzij anders overeengekomen. V.O.F.Lazyblock behoudt zich het recht voor een aanbetaling te vragen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling is hij een wettelijke rente van 1% per maand verschuldigd. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij.

EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle door V.O.F.Lazyblock in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van V.O.F.Lazyblock totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

GARANTIE De door V.O.F.Lazyblock te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De garantie geldt voor een periode van een jaar na levering.

AANSPRAKELIJKHEID Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging of opnieuw uitvoeren van de overeenkomst .Aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of vervolgschade en voor alle indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. De aansprakelijkheid van V.O.F.Lazyblock is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

OVERMACHT In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. Overmacht bestaat indien de uitvoering van een opdracht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen hebben.

GESCHILLEN  Op al onze overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarde zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hoorn op 2 december 2011 onder nummer 53680707.